BACK

공지사항

동심키즈파트너 발표
[당첨자 발표] 원기UP솔루션 작은 성공 사례 (154명)
2023-12-07
784 읽음

원아모집 전략 당첨자 (81명)


강*선 (hyes*****)고*선 (hell*****)

곽*옥 (chun*****)권*덕 (kyd2*****)

길*미 (jebi*****) 김*윤 (cent*****)

김*숙 (byun*****) 김*영 (my10*****)

김*화 (gaon*****) 김*진 (pp32*****)

김*영 (bada*****) 김*애 (rira*****)

김*경 (sup5*****) 김*희 (yhgo*****)

김*숙 (130-*****) 김*경 (bk28*****)

김*숙 (kid0*****) 김*정 (igra*****)

김*아 (juju*****) 김*은 (kjeu*****)

김*희 (tree*****) 김*나 (gksk*****)

김*순 (jaji*****) 김*이 (hyun*****)

김*옥 (kho7*****) 김*진 (park*****)

나*식 (ipur*****) 남*정 (kski*****)

남*은 (udwo*****) 류*아 (happ*****)

문*미 (urie*****) 문*선 (mhs8*****)

박*진 (pipi*****) 박*희 (vnfm*****)

박*실 (park*****) 박*금 (jk09*****)

박*영 (2269*****) 박*선 (sehe*****)

박*정 (juh8*****) 배*은 (vita*****)

서*정 (syj7*****) 성*경 (teat*****)

소*영 (ande*****) 손*향 (cind*****)

송*영 (chqh*****) 신*아 (ding*****)

신*경 (youh*****) 안*혜 (hslo*****)

안*림 (riml*****) 양*숙 (sylo*****)

엄*이 (s100*****) 여*인 (nakw*****)

우*아 (twls*****) 유*숙 (yooc*****)

이*화 (myun*****) 이*임 (yim0*****)

이*진 (soji*****) 이*선 (lws9*****)

이*숙 (artv*****) 이*윤 (ljyo*****)

이*연 (kg74*****) 이*숙 (lhs2*****)

이*니 (solm*****) 이*연 (bokz*****)

임*희 (jisa*****) 임*숙 (lhs2*****)

정*심 (wjd8*****) 정*숙 (ibbu*****)

정*향 (momo*****) 정*미 (sevi*****)

정*진 (skyd*****) 조*선 (suol*****)

주*옥 (moth*****) 최*희 (love*****)

최*녀 (alsu*****) 최*자 (aw33*****)

최*아 (eb30*****) 최*은 (chie*****)

피*순 (yeso*****) 현*복 (cmc1*****)

황*정 (inur*****)

학부모 상담전략 (53명)


강*경(kyoy*****) 강*선(hyes*****)

고*화(play*****) 곽*연(youn*****)

구*주(neo4*****) 권*덕(kyd2*****)

권*성(sh42*****) 김*란(kkt9*****)

김*연(asee*****) 김*숙(byun*****)

김*경(hd72*****) 김*영(sun0*****)

김*옥(jdr0*****) 김*정(jang*****)

김*경(sup5*****) 김*두(jkid*****)

김*숙(130-*****) 김*진(woor*****)

김*선(mart*****) 김*희(jemj*****)

김*아(juju*****) 김*희(tree*****)

김*나(gksk*****) 김*옥(kho7*****)

문*선(mhs8*****) 박*선(suja*****)

박*진(pipi*****) 박*희(vnfm*****)

박*주(stjo*****) 소*영(ande*****)

손*향(cind*****) 송*영(chqh*****)

신*옥(wlaq*****) 신*경(youh*****)

유*경(jaal*****) 이*화(myun*****)

이*희(prg1*****) 이*경(whti*****)

이*진(soji*****) 이*혜(dear*****)

이*혜(book*****) 이*아(yns2*****)

이*희(aram*****) 전*향(jmh0*****)

전*진(jeon*****) 정*선(rudt*****)

조*자(su96*****) 주*희(a355*****)

차*순(piag*****) 최*자(aw33*****)

최*아(eb30*****) 최*혜(jung*****)

피*순(yeso*****)참여해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드리며,

상품은 12월 이내 파트너사를 통해 발송해 드리겠습니다.


키보드의 Ctrl+F를 눌러 ID 앞자리를 확인하시면 보다 쉽게 당첨 여부를 확인 하실 수 있습니다.